Poka偶cie nam, jak sp臋dzacie maj贸wk臋 ;)

Poka偶cie nam, jak sp臋dzacie maj贸wk臋 ;)
馃挜 Poka偶cie nam, jak sp臋dzacie maj贸wk臋 馃檶 Zdecydowali艣cie si臋, mimo kwarantanny wyjecha膰 na majow膮 wycieczk臋? 馃殫 A mo偶e mi艂o sp臋dzacie maj贸wk臋 w domu? 馃憪 Napiszcie lub poka偶cie nam, co robicie w d艂ugi weekend! Najciekawsza odpowied藕 wygrywa pakiet zapach贸w z LUCKY TOP 馃挜
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 5.03 馃ぉ
Czas start! :)
POSTANOWIENIA OG脫LNE
 1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz spos贸b wy艂aniania zwyci臋zc贸w w Konkursie聽鈥漃oka偶cie nam maj贸wk臋鈥聽zwanym dalej 鈥瀂abaw膮鈥.
 2. Organizatorem Zabawy jest firma Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp. K. 聽 聽 聽 聽 聽 Al. Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz,NIP: 618-197-63-62
  zwana dalej 鈥濷rganizatorem鈥.
 3. Zabawa organizowana jest na terytorium Polski.
 4. Przebiegiem konkursu kieruje powo艂ana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej 鈥濲ury鈥.
 5. Do wszelkich czynno艣ci w zakresie prowadzenia Zabawy uprawniony jest Zarz膮d Organizatora oraz cz艂onkowie Jury.
 6. Konkurs rozpoczyna si臋聽w dniu 2 maja a ko艅czy 5 maja 2020 r.聽聽przy czym Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 jego przed艂u偶enia.
 7. Ka偶dy z Uczestnik贸w przez przyst膮pienie do zabawy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

搂 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest聽DrMarcus.
  Dane b臋d膮 przetwarzane w celu udzia艂u w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO.聽
 2. Dane mog膮 by膰 udost臋pniane innym podmiotom wy艂膮cznie w celu prawid艂owej realizacji us艂ug okre艣lonych w regulaminie (tylko je偶eli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odr臋bnie wyra偶onej zgody)聽
 3. Dane osobowe nie b臋d膮 przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.聽聽
 4. Dane b臋d膮 przechowywane przez okres od 05聽maja 2020 r. do 20 maja 2020 r
 5. Ma Pan/i prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania.聽
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie聽 z prawa cofni臋cia zgody nie ma wp艂ywu na przetwarzanie, kt贸re mia艂o miejsce do momentu wycofania zgody.聽
 7. Ma Pan/i tak偶e prawo do przenoszenia danych.聽
 8. Przys艂uguje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urz臋du Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa.聽聽
 9. Administrator informuje tak偶e, 偶e dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w zabawie nie b臋d膮 s艂u偶y艂y do dzia艂a艅 zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu聽聽

搂 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 ka偶dy obywatel Polski, kt贸ry jest :
  1) osob膮 pe艂noletni膮
  2) we藕mie udzia艂 w Konkursie poprzez umieszczenie zdj臋cia lub filmu pod postem konkursowym.
 2. Uczestnikami nazywamy osoby, kt贸re wykonaj膮 zadanie w zabawie, polegaj膮ce na聽umieszczeniu zdj臋cia pod postemilustruj膮cego has艂o niniejszej zabawy. Jeden u偶ytkownik mo偶e wstawi膰 nie wi臋cej ni偶 jedno zdj臋cie lub film.
 3. Z uczestnictwa w zabawy wy艂膮czeni s膮 cz艂onkowie w艂adz lub pracownicy Organizatora, a tak偶e cz艂onkowie ich najbli偶szych rodzin. Za cz艂onk贸w najbli偶szej rodziny uznaje si臋 wst臋pnych, zst臋pnych, rodze艅stwo, ma艂偶onk贸w i osoby pozostaj膮ce w stosunku przysposobienia.
 4. Przyst臋puj膮c do zabawy uczestnik o艣wiadcza, 偶e:
  a) posiada pe艂ni臋 praw autorskich, osobistych i maj膮tkowych do pracy;
  b) zg艂oszona do zabawy praca nie narusza praw os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci praw maj膮tkowych i osobistych, a tak偶e praw autorskich innych podmiot贸w;
  c) posiada zgod臋 os贸b, kt贸rych wizerunek utrwalono na pracy i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
  d) udziela organizatorowi i partnerombezterminowej i nieodp艂atnej zgody na korzystanie z pracyw celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materia艂ach promocyjnych, bez ogranicze艅 czasowych i terytorialnych, z zastrze偶eniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.

搂 4

NAGRODY W ZABAWIE ORAZ ZASADY I SPOS脫B ICH PRZYZNAWANIA

 1. Wyboru zwyci臋zcy zabawy na podstawie oceny przes艂anych prac, spe艂niaj膮cych wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
 2. Jury dokona wyboru zwyci臋skiej pracy w ci膮gu 2 dni od zako艅czenia konkursu. Kryteriami oceny s膮 oryginalno艣膰, pomys艂owo艣膰 oraz jako艣膰 nades艂anej pracy.
 3. Nagrod臋 od firmy DrMarcus聽otrzyma jeden laureat.聽B臋d膮 to zapachy z LUCKY TOPEM.
 4. Nagroda zostanie wys艂ana na koszt Organizatora w ci膮gu 14 dni od dnia kontaktu zwyci臋zcy聽z Organizatorem i podania przez niego adresu do wysy艂ki nagrody.
  Nagroda zostanie wys艂ana bezp艂atnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika zabawy z przyczyn le偶膮cych po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
 6. Nagrody okre艣lone w 搂3 ust. 1 Regulaminu zabawy nie podlegaj膮 wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieni臋偶ny.
 7. W przypadku nieprzes艂ania przez Uczestnika informacji, o kt贸rej mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 8. W przypadku, gdy oka偶e si臋, 偶e zdobywc膮 kt贸rejkolwiek z nagr贸d jest jakakolwiek osoba, kt贸ra nie spe艂nia warunk贸w wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta b臋dzie zobowi膮zana do jej zwrotu.

搂 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce sposobu przeprowadzenia zabawy, Uczestnicy zabawy mog膮 zg艂asza膰 pisemnie w czasie trwania zabawy, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie do dnia聽7 maja聽2020 r., z zastrze偶eniem, 偶e za termin zg艂oszenia reklamacji uznaje si臋 dat臋 stempla pocztowego plac贸wki nadawczej.

2. Reklamacja zg艂oszona po terminie okre艣lonym w 搂4 ust. 1 Regulaminu zabawy nie wywo艂uje skutk贸w prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawiera膰: imi臋, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika zabawy oraz dok艂adny opis i uzasadnienie reklamacji, jak r贸wnie偶 by膰 przes艂ana listem poleconym na adres Organizatora albo z艂o偶ona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 przez Komisj臋(Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.O decyzji Komisji w sprawie zg艂oszonej reklamacji Uczestnik zabawy zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

搂 6

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Organizator mo偶e wykluczy膰 Uczestnika z udzia艂u w zaabawie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku pojawienia si臋 ze strony os贸b trzecich ewentualnych roszcze艅 wynikaj膮cych z tytu艂u naruszenia praw autorskich lub innych d贸br osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowi膮zany b臋dzie, jako osoba wy艂膮cznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szk贸d oraz roszcze艅 odszkodowawczych.
 3. Odpowiedzialno艣膰 Organizatora wobec Uczestnika w zwi膮zku z realizacj膮 zabawy jest ograniczona do wysoko艣ci warto艣ci nagrody.
 4. Zg艂oszenie nie mo偶e zawiera膰 tre艣ci sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, narusza膰 praw os贸b trzecich jak r贸wnie偶 nie mo偶e przedstawia膰 lub opisywa膰 sytuacji lub zdarze艅, kt贸re mog膮 powodowa膰 zagro偶enie dla zdrowia lub 偶ycia ludzi lub zwierz膮t. Zg艂oszenia kt贸re nie spe艂niaj膮 powy偶szych warunk贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋 przez Komisj臋 (juty) podczas wy艂aniania zwyci臋zc贸w. Organizator zastrzega sobie prawo do usuni臋cia takiego Zg艂oszenia.
 5. W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubie艅 jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zdj臋cia i usuni臋cia z galerii.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowie艅 niniejszego Regulaminu, o ile nie wp艂ynie to na pogorszenie warunk贸w uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci zmian termin贸w poszczeg贸lnych czynno艣ci oraz zmian specyfikacji Nagrody. Zmieniony Regulamin wchodzi w 偶ycie z chwil膮 jego opublikowania聽na profilu FB DR MARCUS
 7. Zmiany w Regulaminie nie mog膮 narusza膰 praw nabytych przez Uczestnik贸w Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za prawid艂owo艣膰 i terminowo艣膰 dor臋czenia przesy艂ki wysy艂anej w imieniu Organizatora w zwi膮zku z prowadzeniem zabawy.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za podanie przez Uczestnika niew艂a艣ciwych lub nieprawdziwych danych dotycz膮cych adresu zamieszkania lub innych danych uniemo偶liwiaj膮cych lub op贸藕niaj膮cych wr臋czenie przez Organizatora nagrody w zwi膮zku z prowadzeniem zabawy.
 10. Wszelkie spory mog膮ce wynikn膮膰 w zwi膮zku z realizacj膮 zabawy b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d w艂a艣ciwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si臋 odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Drugi etap 艂agodzenia obostrze艅 zwi膮zanych z pandemi膮 koronawirusa.

Drugi etap 艂agodzenia obostrze艅 zwi膮zanych z pandemi膮 koronawirusa.

Jakie s膮 trendy w艣r贸d zapach贸w do samochodu?

Jakie s膮 trendy w艣r贸d zapach贸w do samochodu?

Kierowcy zdejmuj膮 maseczki

Kierowcy zdejmuj膮 maseczki